Wan You Fen Zhen Wei You Ben Zhen:
Amitabha-Mantra:

Video Dalibai:

Mandala of the sun for download: